Ambulante en residentiële jeugdhulp

Ambulante jeugdhulp
Ambulante jeugdhulp is gericht op gezinnen met kinderen die problemen ervaren in de opvoeding en/of het gedrag van één of meerdere gezinsleden. Deze ervaren problemen hebben een grote weerslag op de woon- en leefsituatie van de gezinsleden of op het gezin als geheel. Te denken valt aan moeilijkheden in de omgang met elkaar, problemen bij een echtscheiding, agressie, spijbelen en meer. Ambulante jeugdhulp is erop gericht het gezin en de gezinsleden te ondersteunen en te begeleiding bij het omgaan met deze problemen en hen zodanig te versterken dat zij hun eigen situatie kunnen veranderen. Hiermee kan voorkomen worden dan een jeugdige (tijdelijk) uit huis geplaatst zou moeten worden.

Residentiële jeugdhulp
Bij residentiële jeugdhulp verblijven kinderen, op vrijwillige of gedwongen basis, (tijdelijk) dag en nacht buiten hun eigen omgeving. Residentiele jeugdhulp kan ook betekenen dat de jeugdige enkele dagen per week in een instelling verblijft. Tijdens het verblijf in een residentiele instelling zal de jeugdige begeleiding of behandeling krijgen. Regelmatig worden de overige gezinsleden bij die begeleiding of behandeling betrokken. Met elkaar wordt bekeken wat er nodig is om terugkeer naar de thuissituatie te kunnen realiseren.