AWBZ voor 18+ wordt Wmo

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) bestaat sinds januari 2015 niet meer. De lichtere vormen van zorg en ondersteuning voor volwassenen (18+) vallen nu grotendeels onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). U kunt hierbij denken aan:

Arbeidsmatige dagbesteding
Gericht op het uitvoeren van werkzaamheden binnen uw mogelijkheden die leiden naar een opleiding of (on)betaald werk.

Groepsbegeleiding (basis, midden, zwaar)
Gericht op het bijhouden en/of trainen van vaardigheden waarbij u ondersteuning nodig heeft. Groepsbegeleiding ondersteunt u bij een zinvolle dagbesteding en deelname aan de maatschappij. Het gaat onder meer om het opbouwen en onderhouden van een netwerk en is speciaal bedoeld om mantelzorgers te ontlasten.

Vervoer (basis en rolstoel)
Vervoer naar en van de instelling voor groepsbegeleiding als u hier niet zelfstandig of met behulp van het eigen netwerk naartoe kunt komen.

Begeleiding
Inidviduele en middelmatige tot zware begeleiding die gericht is op bevordering of behoud van maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid. De begeleiding draagt eraan bij dat u langer zelfstandig kunt blijven wonen en werken. Hierbij gaat het onder meer om begeleiding bij het plannen van uw dagelijkse activiteiten en het leggen van sociale contacten.

Kortdurend verblijf
Kortdurend verblijf is een voorziening waarbij u kortdurend ergens logeert om mantelzorgers tijdelijk te ontlasten.