Specifieke doelgroepen

Inwoners die beschermd wonen
We stimuleren uw deelname aan de maatschappij en de (snelle) terugkeer naar zelfstandig wonen. In onze gemeente zijn plaatsen voor beschermd wonen beschikbaar, voldoende voor de regionale vraag. Uw indicatiestelling verloopt via de centrumgemeente Utrecht, maar er geldt een overgangstermijn van vijf jaar na afloop van de indicatiedatum voor er iets verandert voor u.

Chronisch zieken en mensen met een handicap
De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Regeling compensatie eigen risico zorgverzekeringswet (CER) die meerkosten van chronisch zieken en mensen met een handicap compenseerden, is afgeschaft. Gemeente Oudewater ontwikkelt een nieuwe compensatieregeling voor uw meerkosten.

Inwoners met cognitieve of psychiatrische problemen
Uw persoonlijke verzorging valt niet onder de Zorgverzekeringswet maar onder verantwoordelijkheid van gemeente Oudewater.

Mantelzorgers
Het landelijk mantelzorgcompliment (€ 200,-) is afgeschaft. Gemeente Oudewater buigt zich over een alternatief.