Regelingen bij laag inkomen

Collectieve zorgverzekering
De gemeentelijke collectieve ziektekostenverzekering voor inwoners blijft bestaan. Vanwege de afschaffing van de CER (Compensatie eigen risico van het CAK) en Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) wordt deze met ingang van 2015 voor een grotere groep inwoners toegankelijk. Inwoners die aan de voorwaarden voldoen, ontvangen een bijdrage in de premie van deze ziektekostenverzekering.

Individuele bijzondere bijstand
Dit is een vergoeding voor noodzakelijke bestaanskosten die inwoners met een laag inkomen – gelet op individuele bijzondere omstandigheden – niet zelf kunnen betalen. Deze regeling blijft in 2015 gewoon bestaan.

Declaratieregeling maatschappelijke participatie
De declaratieregeling maatschappelijke participatie voor culturele, maatschappelijke en sportieve voorzieningen valt niet onder de Wet werk en bijstand en de Participatiewet. Dit is een regeling van onder andere gemeente Oudewater en blijft gewoon bestaan.

Langdurigheidstoeslag wordt individuele inkomenstoeslag
Vanaf 2015 heet de langdurigheidstoeslag de individuele inkomenstoeslag. Dit is een geldbedrag dat één keer per jaar kan worden toegekend. De toeslag is alleen bedoeld voor mensen die langdurig van een laag inkomen rond moeten komen, geen zicht hebben op hogere inkomsten en de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt. Ook moet de aanvrager kunnen aantonen dat hij of zij de afgelopen periode er alles aan heeft gedaan om zijn inkomen te verbeteren.